Postup při generování Žádostí o přijetí k povinné školní docházce:

Fáze 1: Generování žádostí o přijetí od 1. dubna 2024

 • Vyplnění a generování Žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce probíhá elektronicky na https://zapisdozs-praha11.praha.eu/.
 • Pro získání žádosti je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Po vstupu do systému vyplníte potřebné údaje, vytisknete žádost oboustranně, podepíšete a odnesete do školy ve dnech zápisu.
 • Každá žádost bude opatřena unikátním vygenerovaným identifikátorem, pod kterým bude žádost ve škole vedena.
 • Již při vyplňování žádosti si zaregistrujete konkrétní čas, kdy se osobně dostavíte do školy k zápisu.
 • Nezapomeňte v dolní části žádosti uvést, zda dítě hlásíte do běžné třídy nebo třídy s programem Začít spolu.

Porada a případná pomoc při generování žádostí také na Odboru školství a kultury ÚMČ Praha 11, Vidimova 1324/4, 149 00 Praha 11, Bc. Lenka Vlčková, po předchozí mailové (vlckovaL@praha11.cz) nebo telefonické domluvě (267 902 325).

Fáze 2: Dny zápisu 10. 4. 2024 od 14.00 - 18.00 hod. a 11. 4. 2024 od 14.00 - 16.30 hod.

 • Příjem vyplněných žádostí v ZŠ Pošepného náměstí 2022 ve Vámi zaregistrovaný čas.
 • Zápisu se účastní zákonný zástupce spolu s dítětem.
 • Naše milé paní učitelky budou mít připraven pro děti veselý program s aktivitami.

K zápisu si, prosíme, doneste s sebou:

 • vygenerovanou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (postačí prostá kopie)
 • doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců
 • příp. kopii nájemní smlouvy ve spádové ulici
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

V případě, že se nebudete moci osobně zúčastnit zápisu, doručíte nám Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce těmito způsoby, nejpozději do 30. 4. 2024:

 • do datové schránky školy (5uswqxq)
 • e-mailem s elektron. podpisem zákonného zástupce (kleknerova@zsposepneho.cz
 • poštou na adresu školy: Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022, Pošepného náměstí 2022, 148 00 Praha 4 – Chodov

 Fáze 3: Přijímací řízení – do 30 dnů od zápisu

 • Do 30 dnů od zápisu rozhodne ředitel školy o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do vybrané školy
 • Průběh přijímacího řízení můžete sledovat na webovém portálu https://zapisdozs-praha11.praha.eu/.
 • Seznam registračních čísel přijatých žáků bude zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na webovém portálu https://zapisdozs-praha11.praha.eu/, na webu základní školy či na vývěsce příslušné školy.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude předáno do vlastních rukou zákonného zástupce nebo zasláno na uvedenou adresu v žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.
 • Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele základní školy a rozhoduje o něm Magistrát hl. m. Prahy.

Pro šk. rok 2024/2025 budou otevřeny tři první třídy. Jedna třída s prvky vzdělávacího programu Začít spolu a dvě běžné třídy. U běžné třídy lze zvolit nepovinný předmět - atletika, nebo tenis (tuto informaci uveďte do kolonky "Poznámka zákonného zástupce dítěte". 

Zapisované děti budou automaticky zařazeny do běžné třídy. Pokud máte zájem o zařazení do třídy Začít spolu, uveďte viditelně tuto informaci do žádosti o přijetí do kolonky "Poznámka zákonného zástupce dítěte". V případě naplnění kapacity žáků ve třídě Začít spolu budou žáci do této třídy losováni (pod přidělenými registračními čísly). 

Do 1. tříd zapisujeme děti:

 • které dovrší do 31. 8. 2024 šest let věku
 • děti po odkladu školní docházky
 • nešestileté děti, které budou mít doporučení o předčasném nástupu do 1. třídy z pedagogicko-psychologické poradny 

Spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 - ulice

Augustinova, Babákova, Blatenská, Dědinova, Filipova, Gregorova, Hněvkovská, Holušická, Hrabákova, Hrdličkova, Hrudičkova, Hvožďanská, Kaplanova, Kloboukova, Kloknerova, Komárkova, Koštířova, Krejnická, Petýrkova, U pojišťovny, U Michelského lesa

Do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 budou přijaty děti na základě těchto kritérií:

 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jejichž sourozenec navštěvuje Základní školu, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, které bydlí v jiné části Jižního Města, než je spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • Ostatní žáci

 Odklad školní docházky:

 • O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologickou poradnou a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Doporučujeme konzultaci s učitelkami v MŠ.
 • Termín podání žádosti o odklad je stanoven do 30. dubna 2024.
 • Formulář žádosti o odklad vygenerujete opět v registračním systému: https://zapisdozs-praha11.praha.eu/.
 • Provedete registraci a zvolíte vygenerování formuláře Odklad povinné školní docházky.
 • Žádost o odklad povinné školní docházky se odevzdává stejným způsobem jako Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce (osobně 10. 4. a 11. 4. 2024 nebo doručit do školy viz výše).

 Přípravná třída:

 • Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy probíhá také elektronicky na https://zapisdozs-praha11.praha.eu/.
 • Žádost o přijetí do přípravné třídy můžete generovat od 17. 4. 2024.
 • Vytištěnou a podepsanou žádost spolu s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny doručte škole nejpozději do 10. 5. 2024. Způsoby doručení jsou stejné jako při doručení Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (příp. při žádosti o odklad) - viz sekce "Zápis do 1. tříd". 
 • Termín pro odevzdání přihlášek do přípravné třídy (včetně doporučení ze školského poradenského zařízení) je nejpozději do 10. 5. 2024.
 • Průběh správního řízení je možno sledovat v registračním systému a rozhodnutí bude zveřejněno 17. 5. 2024.

V případě jakýchkoliv dotazů k zápisu si můžete dohodnout osobní návštěvu školy se zástupkyní ředitelky školy Mgr. Monikou Kleknerovou (tel. 720 945 988, e-mail: kleknerova@zsposepneho.cz).

 

Rychle k cíli