Pro šk. rok 2022/2023 budou otevřeny tři první třídy. Jedna třída s prvky vzdělávacího programu Začít spolu a dvě běžné třídy. V obou případech lze zvolit nepovinný předmět - atletika, nebo tenis.

Do 1. tříd zapisujeme děti:

 • které dovrší do 31. 8. 2022 šest let věku
 • děti po odkladu školní docházky
 • děti narozené 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016, pokud splní zákonem stanovená kritéria (nešestileté děti) 

Spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 - ulice

Augustinova, Babákova, Blatenská, Dědinova, Filipova, Gregorova, Hněvkovská, Holušická, Hrabákova, Hrdličkova, Hrudičkova, Hvožďanská, Kaplanova, Kloboukova, Kloknerova, Komárkova, Koštířova, Krejnická, Petýrkova, U pojišťovny, U Michelského lesa

Kritéria k přijímání dětí ke vzdělávání v Základní škole Pošepného nám. 2022, Praha 4

Do 1. ročníku ve školním roce 2022/2023 budou přijaty děti na základě těchto kritérií:

 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jejichž sourozenec navštěvuje Základní školu, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
 • Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, které bydlí v jiné části Jižního Města, než je spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • Ostatní žáci

Vyplnění a generování Žádosti o přijetí žáka k povinné školní docházce probíhá elektronicky na https://zapisdozs-praha11.praha.eu/. Žádosti můžete generovat od 1. 4. 2022.

Po vstupu do systému vyplníte potřebné údaje, vytisknete žádost oboustranně, podepíšete a odnesete do školy ve dnech zápisu. Každá žádost bude opatřena unikátním vygenerovaným číslem, pod kterým bude žádost ve škole vedena.

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 2022/2023 se bude konat v termínech 6. dubna a 7. dubna 2022, vždy v čase od 14.00 – 18.00 hod. Zápisy budou probíhat za přítomnosti dětí.

Termín a čas zápisu, ve který se dostavíte do školy, si můžete zarezervovat v elektronickém systému při generování žádosti. Naše milé paní učitelky budou mít připraven pro děti veselý program s aktivitami.

K zápisu si, prosíme, doneste s sebou:

 • vygenerovanou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (postačí prostá kopie)
 • doklad o trvalém pobytu dítěte, pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců
 • příp. kopii nájemní smlouvy ve spádové ulici

V případě, že se nebudete moci osobně zúčastnit zápisu, doručíte nám Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce těmito způsoby, nejpozději do 29. 4. 2022:

 • do datové schránky školy (5uswqxq)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zapis@zsposepneho.cz
 • poštou na adresu školy: Základní škola, Praha 4, Pošepného náměstí 2022, Pošepného náměstí 2022, 148 00  Praha 4 – Chodov
 • osobním podáním ve škole (u stolu vrátné u hlavního vchodu bude umístěn plastový box pro vložení žádosti), každý všední den od 8.00 – 16.00 hod.

Pokud nemáte možnost vytisknout si žádost, můžete si případně dohodnout osobní návštěvu školy se zástupkyní ředitelky školy Monikou Kleknerovou (tel. 720 945 988, e-mail: kleknerova@zsposepneho.cz).

Do 30 dnů od zápisu škola vydá rozhodnutí o přijetí, které bude zveřejněno na úřední desce školy a webu školy formou přehledu jedinečných čísel z registračního systému.

Odklad povinné školní docházky

Formulář na Odklad školní docházky vygenerujete opět v registračním systému: https://zapisdozs-praha11.praha.eu/

Provedete registraci a zvolíte vygenerování formuláře Odklad povinné školní docházky.

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologickou poradnou a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Doporučujeme konzultaci s učitelkami v MŠ.

Termín podání žádosti o odklad je stanoven do 30. dubna 2022.

Žádost o odklad povinné školní docházky se odevzdává stejným způsobem jako Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

Den otevřených dveří bude probíhat dne 23. 3. 2022, v čase od 8.00 do 11.45 hod.

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy probíhá nově elektronicky na https://zapisdozs-praha11.praha.eu/. Žádost o přijetí do přípravné třídy můžete generovat od 1. 5. 2022. Vytištěnou a podepsanou žádost spolu s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny doručte škole nejpozději do 13. 5. 2022. Způsoby doručení jsou stejné jako při doručení Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (příp. při žádosti o odklad) - viz sekce "Zápis do 1. tříd".

V případě otázek se, prosíme, obracejte na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Moniku Kleknerovou, tel. 272 926 315, příp. kleknerova@zsposepneho.cz.

 

Rychle k cíli