Název projektu: „Za lepší život na naší planetě“ 

Celoškolní projekt Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 (školní rok 2022/2023)

Cílová skupina: PT, 1. – 9. ročník

Časová dotace: říjen 2022 - květen 2023

Charakteristika projektu: Projekt je zaměřen na vedení žáků k aktivnímu podílení se na pomoci lidem kolem nás, přírodě i sám sobě.

Cíl projektu: rozvíjet v dětech i dospělých vztah k okolí a aktivnímu zapojování do života kolem nás; dokázat pomoct sám sobě při různých životních situacích, vnímat důležitost pomoci a hledat prostředky ke zlepšení života na Zemi, rozvíjet klíčové kompetence (zejména sociální a personální, komunikativní, pracovní)

Koordinační tým:

 • Lucie Bohatá, DiS. (koordinátor pro Začít spolu)

 • Mgr. Adéla Dufková (koordinátor pro 1. stupeň)

 • Mgr. Jaroslav Hrouda (koordinátor pro 1. stupeň)

 • Bc. Miriam Potočná (koordinátor pro 2. stupeň)

 • Ing. Ladislava Rýdlová (koordinátor pro 2. stupeň)                    

Realizační tým:

 • žáci a žákyně PT, 1. až 9. ročníku společně se svými třídními učiteli a ostatními vyučujícími

 • nepedagogičtí pracovníci

 • spolupráce s rodiči

Očekávaný výstup: tvořivá práce žáků ve vzájemné spolupráci a galerie výstupních prací tříd, fotografie a další dokumentační prvky (obrázky, články), příspěvky na webové stránky

Formy práce, přípravy a metodické postupy: skupinová práce, práce jednotlivců, role učitele jako průvodce a konzultanta, domácí příprava, spolupráce s rodiči, besedy, konzultace s externími pracovníky, mezitřídní spolupráce

Časový harmonogram:

Informace o projektu: společná diskuze mezi žáky a učiteli, otevření projektu rodičovského veřejnosti  – zapojení rodičů – spolupráce s rodiči, besedy, exkurze – vtažení rodičů do projektu, vytvoření třídního plánu pro splnění projektu

1. etapa projektu (září/říjen 2022): 

 • stanovení dílčích části, návrhy jednotlivých částí pro dané třídy

 • příprava exkurzí, besed, atd.

2. etapa projektu (říjen 2022 až duben 2023): 

 • celoškolní dílna: srdíčka, kde každý žák vyjádří své pocity - ozdoba, zavěšení po škole

 • realizace 1/3 - pomoc sobě

 • realizace 2/3 - pomoc druhým

 • realizace 3/3 - pomoc přírodě

3. etapa projektu (květen 2023):

 • kompletace a prezentace výstupních prací všech tříd v hale školy (děti upraví, poskládají a sestaví konečnou podobu projektu)

 • vzájemná návštěva výstavy výstupních prací všech tříd

 • výstava projektu pro rodičovskou veřejnost     

Rychle k cíli