O škole

Jsme Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, spolupracujeme s Přírodovědnou fakultou Univerzity Karlovy. 

Naše škola chce být dobrou školou pro všechny a chce jít s dobou. Ve všech ročnících je zařazen předmět informační a komunikační technologie. Výuka anglického jazyka je rovněž součástí výuky již od 1. třídy. V 7. třídách mají žáci možnost volby druhého cizího jazyka. Nabízíme výuku francouzského, španělského a německého jazyka. V každém ročníku 1. stupně máme vždy jednu třídu se vzdělávacím programem Začít spolu. 

Úroveň našeho vzdělávání sledujeme zapojením do celostátních srovnávacích testů Kalibro, Scio a Cermat. Zájmy žáků jsou dále rozvíjeny v odpoledních mimoškolních aktivitách školní družiny, zájmových kroužků a prostřednictvím dalších organizací.

Koncepce školy zajišťuje žákům úspěšný a plynulý přechod na střední školy a víceletá gymnázia. Vzdělávání žáků probíhá podle vzdělávacího programu „Škola pro 3. tisíciletí“.

Třídy jsou zařízeny novým nábytkem, na 1. stupni jsou samozřejmostí nastavitelné lavice, které respektují nejpřísnější zdravotní normy. K výuce žáků 2. stupně využíváme kmenové učebny a odborné pracovny. Naše děti mají možnost pracovat s moderní IT technikou (počítače, tablety, 3D tiskárna aj.). Na nich si osvojují základní dovednosti s důrazem na bezpečné chování při jejich užívání. Seznamují se se základními programy, ale vyzkouší si i práci s multimediálními aplikacemi zaměřenými na grafiku, úpravu fotografií, výrobu klipů či prezentačních spotů. Děti 1. stupně mají k dispozici výukové programy na procvičování učiva. Kvalitní výuce nejen přírodovědných předmětů slouží i odborně vybavené učebny, kde si žáci mohou prakticky vyzkoušet to, co právě probírají. K výuce jazyků poslouží speciálně upravená učebna s audiovizuální technikou. 

Všechny učebny disponují interaktivními tabulemi. Dětem jsou k dispozici čtyři plně vybavené tělocvičny a víceúčelové hřiště, kde mohou provozovat různé míčové sporty jako fotbal, házenou, volejbal, basketbal či tenis. Hřiště také slouží i různým atletickým disciplínám (např. běh, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí).

Součástí školy je knihovna vybavená svazky klasické i současné literatury. Je pravidelně doplňována knižními novinkami.

Každoročně si škola volí téma společného projektu. K prezentaci výstupů jednotlivých tříd jsme zřídili projektovou zeď. 

Tradiční součástí školního života je žákovský parlament, který pravidelně organizuje celoškolní akce (Strašidelný zámek, Čertův měšec, Valentýnská pošta, Den učitelů, Dětský den, Rozloučení s deváťáky). 

Škola využívá i nově upravená atria a nejbližší okolí školy, ať už pro výuku (venkovní učebny) nebo pro pobyt žáků během vymezených přestávek. Hlavní atrium nabízí svoje prostory i pro konání společenských akcí (např. Rozloučení s deváťáky). 

Naše škola je pilotně zapojena do programu boje proti šikaně KiVa. V třídnických hodinách hravou formou pracují pedagogové na podpoře pozitivních mezilidských vztahů v kolektivu, což chápeme jako základní preventivní nástroj. 

Informace o interních školních záležitostech čerpají žáci z interaktivního panelu Ámos. Kromě nich v něm najdou ankety, soutěže, naučné texty, zpravodajství a příspěvky z oblastí prevence patologických jevů. 

 

Rychle k cíli