Vzdělávací program Začít spolu

 

 

Začít spolu: KDYŽ CHCEME, ABY UČENÍ DÁVALO SMYSL

Začít spolu je vzdělávací program pro děti, který nezisková organizace Step by step nabízí do mateřských a základních škol po celé ČR. Začít spolu není alternativa, ale značka kvality ve vzdělávání. Tento program je v České republice realizován od roku 1994.

Naše škola podle programu „Začít spolu“ pracuje v pěti třídách. Všechny třídy spolupracují a v nadcházejícím školním roce 2023/ 2024 plánují opět společné akce – pro děti i rodiče. Sledujte aktuality, ať Vám něco neunikne. V programu pracují i naši nejmenší – Přípravná třída, která se usilovně připravuje na nadcházející vstup do další etapy vzdělávání.

PRINCIPY A FILOZOFIE PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

 • Cíl vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí.
 • Nabízíme společné vzdělávání pro všechny bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností.
 • Rodiče jsou vítanými partnery školy, kteří se aktivně podílejí na chodu školy.
 • Orientujeme se na dítě – nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. Podporujeme jejich individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci. Komunikujeme s dětmi rovnocenně a otevřeně, důležitá je pozitivní atmosféra a radost z učení.

NÁŠ DEN V ZAČÍT SPOLU

 • RANNÍ ÚKOL/ ZPRÁVA
  Na žáky a žákyně čeká ranní dopis nebo zpráva, která děti informuje o tom, co je daný den čeká, někdy je motivuje k dalším činnostem, jindy jim poskytuje náměty k přemýšlení či slouží k procvičení probíraného učiva.
 • RANNÍ KRUH
  Ranní kruh umožňuje udržování třídních rituálů, jako např. vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků, oslavy či hraní her. Učitel/ka může snadno zjistit, co všechno už děti o daném tématu vědí a co by se ještě chtěly dozvědět. Děti samy mohou navrhovat témata, která je zajímají a společně s vyučující/m plánovat činnosti do center aktivit.
 • TRIVIUM
  Po ranním kruhu obvykle následuje společná práce. Jedná se o učební aktivity, v nichž celá třída pracuje na společném zadání. Děti pracují samostatně nebo kooperativně ve dvojicích či malých skupinkách. Nejčastěji se v této časti dne probírá učivo z českého jazyka a matematiky.
 • PRÁCE V CENTRECH
  Jednou z typických forem práce v programu Začít spolu jsou centra aktivit. Centra aktivit tvoří specifické prostředí třídy Začít spolu, bohaté na podněty a činnosti. Dítě má zde vhodnější podmínky k učení a rozvoji svých kompetencí, než během výuky, která se odehrává v lavicích s učebnicí nebo v klasické třídě. Toto prostředí působí mnohem útulněji, poskytuje „lidský rozměr“, soukromí, bezpečí a současně podporuje skupinové a kooperativní formy výuky. Činnosti v jednotlivých centrech propojuje vždy stejné téma.

Centra aktivit (CA) jsou ohraničené učební prostory, různě tematický zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním.

Práce v CA umožňuje také individualizaci výuky. Učitel zadá úkol, ale je na dítěti, jaký přístup k jeho řešení zvolí. Děti tak mohou snáze uplatnit svůj styl učení a schopnosti.

CA jsou označená a jasně vymezená, aby v nich děti měly soukromí a bylo zřetelné, ve kterém centru právě pracují. Každé CA je vybaveno dostatečným množstvím pomůcek, které jsou dětem dostupné.

Nejčastější centra aktivit ve třídě Začít spolu: matematika, pokusy a objevy, jazykové hry, čtení, psaní, ateliér.

 • HODNOTÍCÍ KRUH
  Na závěr dne se všichni opět sejdou v hodnotícím kruhu. Děti představují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, vyměňují si zkušenosti, dávají doporučení dalším skupinám, které budou v centru aktivit pracovat, učí se hodnotit svoji práci a také, jak oceňovat výsledky druhých.

Při běžném režimu školy jsou Vám třídy Začít spolu otevřené. Rádi Vás v našich třídách přivítáme.

Další informace naleznete na adresách https://www.zacitspolu.eu/o-programu/o-programu-zacit-spolu/ nebo https://www.zacitspolu.eu/o-programu/zacit-spolu-na-zs/.

Zapojené třídy do Začít spolu:

1. C   2. C   3. C   4. C  5. C

 

Rychle k cíli