O družině

Školní družina je určena pro žáky přípravné třídy a 1. – 5. ročníku a tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.

K dispozici je knihovna školní družiny, která je průběžně doplňována. Pro potřeby ŠD jsou, kromě heren, využívány také přilehlé prostory, vybavené kobercem, podsedáky a herními prvky.

K rekreační a poznávací činnosti navštěvuje ŠD blízký Krčský les a ke sportovní činnosti školní hřiště.

ŠD je vybavena 3D tiskárnou, 22 tablety a některé herny také chytou tabulí s příslušenstvím. Tyto prvky jsou využívány zejména pro účely ICT klubu, kde se žáci mohou učit mimojiné základům 3D modelování. Důraz je kladen také na prevenci sociálně patologických jevů spojených s přístupem nezletilých dětí k internetu. 

Vedoucí vychovatel/ka školní družiny: Filip Sedláček, DiS. (e-mail: sedlacek@zsposepneho.cz)

Kontakt na školní družinu: 724 239 801 (v čase 10.00 - 11.45 hod.)

Odkaz na facebook naší školní družiny: facebook.com/groups/sdposepneho

Děti jsou ve školní družině rozděleny podle tříd do následujících oddělení:

 Kdo  Koho  Název
Renáta Kafková 1. A Delfínek
Ivana Bursová 1. B Lvíček
Bc. Karolína Pospíšilová 1. C, část PT Sovička
Filip Sedláček, DiS. 2. A Kočička
Lucie Bohatá, DiS.  2. C, 3. C Medvídek
Kateřina Strapinová, DiS. 3. A, část 4. A Pejsek
Michaela Bekrová 3. B, část 4. A Myška
Soňa Čániová 2. B Chobotnice
Jakub Grohmann  4. A-C, 5. A-C Veverka 

Oddělení Sovička a Medvídek pracují v programu Začít spolu. 

Přihláška a podmínky přijetí do ŠD: 
 
Do ŠD se mohou přihlásit žáci přípravné třídy (PT) a žáci 1. - 5. ročníku vyplněním přihlášky do ŠD a uhrazením poplatku dle rozpisu na přihlášce (u nového žáka je nutné požádat vedoucího vychovatele o specifický symbol, rodičům prvňáčků a žákům přípravné třídy bude předán v září na prvních třídních schůzkách). 
 
O přijetí/nepřijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy s přihlédnutím ke kapacitě školní družiny. 
 
O zařazení do jednotlivých oddělení rozhoduje vedoucí vychovatel školní družiny v souladu s platnou legislativou, hygienickými normami a s ohledem na vnitřní organizační procesy školní družiny.
 
Důležité upozornění!
 
Přihláška je platná pro daný školní rok a v následujícím školním roce je nutné vyplnit novou přihlášku.
V novém školním roce nemůže být žák přijat do družiny bez vyplněné přihlášky a kopie dokladu o úhradě. Jakékoli změny v zápisním lístku musí být provedeny písemně s datem a podpisem rodičů.
 
Odchody žáků ze ŠD:
  • doprovod – žáka si lze vyzvednou po obědě nejpozději do 14:00 hod. a dále od 15:30 hod. do ukončení provozu družiny. K vyzvednutí použijte výhradně čipového systému, v případě zapomenutí čipu kontaktujte vrátnici. Osoby, které si žáka vyzvedávají, mohou být monitorovány školním kamerovým systémem a jejich totožnost ověřena. 
  • bez doprovodu – žák odchází dle rozpisu odchodů v zápisním lístku, nebo na základě písemného uvolnění (jméno žáka, datum, hodina a způsob – doprovod, sám/sama). Lísteček zůstává v ŠD jako doklad o odchodu žáka
  • v žádném případě není možné uvolnit žáka po telefonu
Odhlášení žáka ze ŠD:
 
Řádně vyplněnou odhlášku, prosím, odevzdejte vychovatelce Vašeho oddělení, a to do konce měsíce předcházejícího tomu, ve kterém už žák do družiny nebude docházet. Formulář "Odhláška ze školní družiny" naleznete v sekci "Dokumenty, formuláře". 
 
Děkujeme. 

Rychle k cíli