Přípravná třída se zaměřuje na vyrovnávání vývoje dětí s ohledem na jejich školní nezralost v době, kdy by již měly plnit povinnou školní docházku. Přípravné třídy jsou určeny přednostně pro děti s odkladem školní docházky, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí.

Cílem výuky v přípravných třídách je formou a metodou hry připravit děti na plnohodnotné začlenění do kolektivu při nástupu do 1. třídy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Malý kolektiv dětí umožňuje věnovat se každému dítěti individuálně.

Výuka probíhá dle vzdělávacího programu přípravné třídy, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Učivo je rozpracováno do jednotlivých okruhů, které na sebe navazují.

Organizace výchovného a vzdělávacího procesu v přípravné třídě

Časový rozsah vzdělávání je shodný s počtem vyučovacích hodin stanovených pro 1. ročník základní školy (20 - 22 vyučovacích hodin, rozdělených do kratších časových úseků se střídáním činností). Vzdělávání probíhá zpravidla v době od 8,00 do 11,45 hodin. V rámci vyučovacího programu rozvíjíme všechny složky výchovy. Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení praktických dovedností a zručnosti dětí. Dále rozvoj v oblasti hudební, výtvarné, tělesné a rozumové výchovy skládající se z jazykové a komunikativní oblasti, oblasti matematických představ a oblasti rozvoje poznání.

Děti mohou navštěvovat školní družinu za stejných podmínek jako žáci základní školy. Školní družina je poskytována za úplatu. Děti se mohou stravovat ve školní jídelně a učit se tak samostatnosti.

Žádost o odklad školní docházky – postup

Je nutné se dostavit k zápisu a podat žádost o odklad školní docházky. Doporučujeme již při zápisu do školy předložit vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa. Následně na základě rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky lze podat žádost k přijetí do přípravné třídy.

Přijímání dětí do přípravné třídy

Do přípravné třídy jsou přijímány děti v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona na žádost zákonného zástupce. O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:

  • dítěti byl povolen odklad školní docházky
  • zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (konstatování tohoto předpokladu musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel školy o zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje, může být i součástí žádosti odklad povinné školní docházky).
  • v případě většího počtu žádostí bude ředitel školy rozhodovat na základě daných kritérií:

Kritéria pro přijetí dítěte do přípravné třídy:

  • dítě má povolen odklad školní docházky
  • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, patří do spádového oblasti Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
  • dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 11
  • dítě má v dané škole sourozence

Přípravná třída – postup

Do konce dubna absolvovat vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení (i v rámci žádosti o odklad povinné školní docházky) a získání doporučení k zařazení dítěte do přípravné třídy.

Žádosti o zařazení dětí do přípravné třídy škola přijímá od 1. 5. do 25. 5. 2020. Rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy bude zveřejněno do 1. 6. 2020. Seznam přijatých žáků do přípravné třídy bude zveřejněn na webových stránkách školy (sekce "Nepřehlédněte/Důležitá sdělení"). 

Požadované dokumenty:

Občanský průkaz zákonného zástupce (nebo obdobný doklad)

Doporučení školského poradenského zařízení (děti, které získaly odklad ve škole, která otevírá přípravnou třídu, doporučení nepotřebují, pokud byla tato skutečnost uvedena již ve vyjádření o odkladu školní docházky)

Informace pro rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu do 1. třídy v JINÉ ŠKOLE: 

Dostavte se do naší školy s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky od ředitele školy, do které jste dítě zapsali, s vyplněnou přihláškou do přípravné třídy potvrzenou pedagogicko-psychologickou poradnou, s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem. Děti zapsané do jiných škol přijímáme pouze při nenaplnění kapacity přípravné třídy našimi žáky. Děti s trvalým pobytem jinde než v MČ Praha 11, které jsou zapsané do jiné školy, přijímáme pouze při nenaplnění kapacity přípravné třídy dětmi s trvalým pobytem v MČ Praha 11.

 

Rychle k cíli