Třídní učitelka přípravné třídy: Jana Mašková, DiS., e-mail: maskova@zsposepneho.cz. 

Přijímání do přípravné třídy

O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy v souladu s § 47 odst. 2 školského zákona na základě písemné žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:

  • dítě je v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo byl dítěti povolen odklad
  • zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (konstatování tohoto předpokladu musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel školy o zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje, může být i součástí žádosti odklad povinné školní docházky).

V případě většího počtu žádostí bude ředitel školy rozhodovat na základě daných kritérií, viz níže.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

  • dítě má bydliště ve spádových oblastech ZŠ Praha 11
  • má povolen odklad povinné školní docházky
  • patří do spádového obvodu dané školy
  • má v dané škole sourozence

Ředitelka základní školy může vyřadit dítě z přípravné třídy z těchto důvodů:

  • na žádost zákonného zástupce dítěte
  • jestliže dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte nedochází do přípravné třídy nejméně jeden měsíc nepřetržitě
  • jestliže počet zameškaných dní bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve školním roce

Informace pro rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu do 1. třídy v JINÉ ŠKOLE: 

Dostavte se do naší školy s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky od ředitele školy, do které jste dítě zapsali, s vyplněnou přihláškou do přípravné třídy potvrzenou pedagogicko-psychologickou poradnou, s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem. Děti zapsané do jiných škol přijímáme pouze při nenaplnění kapacity přípravné třídy našimi žáky. Děti s trvalým pobytem jinde než v MČ Praha 11, které jsou zapsané do jiné školy, přijímáme pouze při nenaplnění kapacity přípravné třídy dětmi s trvalým pobytem v MČ Praha 11.

Přípravné třídy jsou určeny zejména dětem s odkladem školní docházky, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Průběh vzdělávání v přípravné třídě:

Vzdělávání se poskytuje bezúplatně.

Počet dětí v přípravné třídě je v současné době stanoven školským zákonem na max. 15 žáků. 

Časový rozsah vzdělávání probíhá v době od 8.00 hod. do 11.40 hod.

Přípravná třída se nezapočítává do doby školní docházky, děti se neklasifikují.

Děti mohou navštěvovat školní družinu a docházet do školní jídelny na obědy.

 

 

 

Rychle k cíli