Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje zejména školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce a školní metodik prevence. Dále se na poradenských službách školy významně podílí třídní učitelé.

 Specifické cíle projektu:

  1. Rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole.
  2. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  3. Kariérové poradenství
  4. Posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  5. Umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
  6. Koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními
  7. Sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření

TŘÍSTUPŇOVÝ MODEL PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (3MP)

Třístupňový model péče navrhovaný MŠMT je postupně uváděn do praxe na školách, kde jsou zřízena školní poradenská pracoviště. Jeho cílem je předcházet selhávání žáka, těžiště péče se přesouvá z oblasti specializované diagnostiky a intervence v PPP (pedagogicko- psychologických poradnách), směrem k pedagogické diagnostice a podpoře.

1. stupeň – individualizovaná pomoc učitele v rámci běžných vyučovacích hodin. Koordinátorem je třídní učitel, není nezbytné vyžadovat souhlas rodičů, jde o pedagogický postup, který je plně v kompetenci školy, nastavuje se plán pedagogické podpory. Jedná se o děti, které selhávají ve výuce z důvodu ne příliš závažných (percepční nezralosti, pomalejší tempo, úzkostnost, sociální obtíže, nepozornost). V rámci 1. stupně jde o kompenzaci mírných obtíží, formou drobných úprav v režimu výuky, domácí přípravy, ve struktuře vyučovacích hodin. Na úpravách se podílejí především pedagogové, ev. školní psycholog, spec. pedagog. Monitorování pokroků dítěte probíhá obvykle po dobu 3 měsíců.

2. stupeň – plán pedagogické podpory, pokud nedošlo k úpravě obtíží, je problematika konzultována s pracovníkem školního poradenského zařízení (školní psycholog, školní speciální pedagog), měl by být vytvořen strukturovaný plán pedagogické podpory (vyhodnocen cca. po 3-6 měsících). Problémy žáka jsou již většího rozsahu, nelze je kompenzovat pouze podpůrnými opatřeními z 1. stupně. Obtíže vyžadují dílčí úpravy v organizaci a metodách výuky, stanovení postupu a forem nápravy. Koordinátorem je tř. učitel, školní psycholog, spec. pedagog.

3. stupeň – přetrvávají-li obtíže žáka, je zapotřebí specializované intervence PPP (Pedagogicko- psychologické poradny) ev. SPC (Speciálně- pedagogického centra) k potvrzení či vyvrácení diagnóz. Teprve ve třetím stupni předpokládáme využití specializované diagnostiky a intervence na odborném pracovišti či v koordinaci s ním. V rámci tohoto stupně bude škola vytvářet individuální vzdělávací program (IVP).

Vážení rodiče, schůzky si prosíme, domlouvejte předem emailem. Pak budete mít jistotu, že se Vám pracovníci poradenského pracoviště budou moci plně věnovat. Děkujeme.

Školní poradenské zařízení zabezpečují:

Výchovná poradkyně školy: Ing. Ladislava Rýdlová  (ladislava.rydlova@zsposepneho.cz)

Školní speciální pedagog: Mgr. Jolana Janovská (jolana.janovska@zsposepneho.cz)

Kariérový poradce: Mgr. Irena Plojharová (irena.plojharova@zsposepneho.cz)

Školní metodik prevence: Lenka Holasová (lenka.holasova@zsposepneho.cz)

Školní psycholog: 

Od listopadu 2021 na naší škole působí nově školní psycholožka - PhDr. Leona Koutenská. Více informací naleznete v sekci "Školní psycholog" (https://www.zsposepneho.cz/skola/skolni-psycholog). 

Adresa Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 11 a 12 je:

Kupeckého 576, Praha 4 

Tel.: 272 918 682, 272 942 004

Doporučená školská poradenská zařízení:

Speciálně pedagogické centrum Zlíchov

Rychle k cíli