Zápisy do 1. tříd

Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků:

Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání na naší škole je zveřejněn u hlavního vchodu školy a na webových stránkách (úvodní stránka - Aktuality a Nepřehlédněte). 

V sekci Nepřehlédněte (úvodní stránka webových stránek) naleznete seznam přijatých dětí, které byly zařazeny do programu Začít spolu. 

Vážení rodiče,

níže přikládáme důležité informace k letošním zápisům do 1. tříd, které se budou konat ve dnech 1. a 2. dubna 2020, mimořádně bez přítomnosti dětí.

Zápisy do 1. třídy - instrukce k zápisům 

Žádosti k vyplnění naleznete zde:

Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky 

Žádost o odklad povinné školní docházky

Další operativní informace, které se mohou týkat zápisů do 1. tříd, naleznete zde a na hlavní straně webových stránek školy, v sekci Nepřehlédněte/Důležitá sdělení.

V případě upřesňujících otázek kontaktujte paní Mgr. Janu Pocovou na e-mailu pocova@zsposepneho.cz.

Děkujeme.

Measures pertaining to enrolment into primary school for the 2020/2021 school year

Các biện pháp phòng ngừa lúc đăng ký tuyển sinh vào trường tiểu học cho năm học 2020/2021

 

Spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022:

Augustinova, Babákova, Blatenská, Dědinova, Filipova, Gregorova, Hněvkovská, Holušická, Hrabákova, Hrdličkova, Hrudičkova, Hvožďanská, Kaplanova, Kloboukova, Kloknerova, Komárkova, Koštířova, Krejnická, Petýrkova, U pojišťovny, U Michelského lesa 

Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Občanský průkaz zákonného zástupce
 3. Rodný list dítěte
 4. Cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR

Kritéria k přijímání dětí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

Do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 budou přijaty děti na základě těchto kritérií:

 • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jejichž sourozenec navštěvuje Základní školu, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
 • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, které bydlí v jiné části Jižního Města, než je spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • ostatní žáci

Každé dítě obdrží u zápisu identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých dětí.

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly.

Losování probíhá za účasti ředitelky ZŠ, popřípadě zástupce ředitelky, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů, popř. zástupce z řad rodičů. Průběh a výsledky losování jsou zaznamenány v písemném protokolu, který bude signován podpisy všech zúčastněných zástupců losování a následně zveřejněn na veřejně přístupném místě i na webových stránkách školy.

Kapacita 1. tříd: 90 žáků

Co je školní zralost?

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Požaduje se, aby se dítě dokázalo vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobu zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce. 
Předkládáme Vám materiál Desatero pro rodiče předškoláků, který vytvořila pracovní skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

 • Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 • Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 • Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 • Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 • Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 • Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 • Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 • Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 • Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 • Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Informace k odkladu povinné školní docházky:

Vážení rodiče,

pokud máte dojem, že Vaše dítě ještě není dostatečně připraveno do školy, můžete podat žádost o odklad povinné školní docházky v době stanoveného zápisu. Při zápisu do školy je třeba předložit kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře či klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti vyhovět.

Žádost o odklad školní docházky Vašeho dítěte spolu s příslušnými doklady doručte nejdéle do 30. dubna 2020 do kanceláře naší školy.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU (netýká se zápisu pro šk. rok 2020/21):

Které děti musejí k zápisu?

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhnou věku 6 let, a dětí, kterým byl povolen v minulém školním roce odklad.

Co vzít s sebou?

K zápisu se může dostavit s dítětem alespoň jeden zákonný zástupce. Dále je třeba doklad o rodném čísle dítěte a občanský průkaz rodiče. Žádost o přijetí, kterou je třeba čitelně vyplnit, si mohou rodiče připravit již doma (viz formuláře).

Jak postupovat, když v době zápisu je dítě nemocné nebo mimo Prahu?

Zápis lze provést v daném termínu i bez přítomnosti dítěte. Lze samozřejmě provést dodatečný zápis, který je možno dohodnout s paní zástupkyní Janou Pocovou (e-mail pocova@zsposepneho.cz).

Co všechno musí předškolák umět?

Školáci by měli dokázat zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti. Umět uposlechnout pokyn učitelky bez nutnosti několikrát tento pokyn opakovat. Důležitou součástí školní zralosti je i správná výslovnost (v případě problémů pravidelná návštěva logopedie).

Pokud dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad – je vaše dítě na školu připraveno.

Jaká jsou pravidla pro odložení školní docházky?

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitelky školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.

Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.

Pokud chtějí rodiče žádat o odklad, musejí se přesto dostavit k zápisu.

Na začátku školní docházky vám bude nabídnuta řada zájmových kroužků (viz web).

Žáky mladšího věku je možno přihlásit v 1. ročníku na nepovinný předmět Atletika (koncipována 3 hodina tělesné výchovy navazující na výuku). Dále je na výběr Tenis jako zájmový kroužek. Oba předměty jsou zajištěny odbornými pracovníky.

Vaše dítě můžete přihlásit do školní družiny, která přijímá žáka od 1. – 5. ročníku. Provoz školní družiny je od 6,30 - 17,30 hod.

 

 

 

 

 

Rychle k cíli