Zápisy do 1. tříd

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020:

 • 9. 4. 2019, 14.00 - 17.30 hod.
 • 10. 4. 2019, 14.00 - 16.30 hod.

Elektronická (online) rezervace termínu zápisu do 1. tříd:

Novinkou pro letošní zápisy do 1. tříd je online rezervace termínu zápisu. Můžete si vybrat den i čas, kdy se k zápisu dostavíte. Vyplníte jednoduchý formulář umístěný zde, v této kategorii, viz níže. 

Po vyplnění a odeslání formuláře obdržíte na uvedený e-mail potvrzení termínu zápisu. Na tento termín se, prosím, dostavte.

Online rezervace termínu zápisu do 1. tříd bude spuštěna 1. 4. 2019 ve 12.00 hod., ukončena bude 8. 4. 2019 ve 12.00 hod. 

Čísla 1, 2, 3, 4 jsou čísla tříd, ve kterých budou zápisy souběžně probíhat. Můžete si tedy vybrat jakoukoliv z uvedených tříd (čísel) a zarezervovat si libovolný čas. 

Online rezervace termínů zápisů byla dnes, 8. 4. ve  12.00 hod., ukončena. Děkujeme a těšíme se na Vás při zápisech do 1. tříd! 

Pro rodiče, kteří nevyužijí možnost online rezervace termínu, bude k dispozici jiná zápisová třída. K zápisu se tedy dostaví bez objednání ve výše uvedených termínech. 

K zápisu, prosíme, doneste rodný list dítěte, doklad totožnosti zákonného zástupce, Žádost o přijetí k povinné školní docházce a samozřejmě pohodovou náladu! :-) 

V případě dotazů k online rezervaci termínu zápisu do 1. tříd se obracejte na tel. 272926315, příp. kontaktujte e-mail pocova@zsposepneho.cz.

Spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022:

Augustinova, Babákova, Blatenská, Dědinova, Filipova, Gregorova, Hněvkovská, Holušická, Hrabákova, Hrdličkova, Hrudičkova, Hvožďanská, Kaplanova, Kloboukova, Kloknerova, Komárkova, Koštířova, Krejnická, Petýrkova, U pojišťovny, U Michelského lesa 

Při samotném zápisu zákonný zástupce předloží:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. Je-li trvalé bydliště dítěte jiné než trvalé bydliště zákonného zástupce (údaj v občanském průkazu), je třeba jej doložit potvrzením z MÚ
 3. Občanský průkaz zákonného zástupce
 4. Rodný list dítěte
 5. Cizinci dále předloží doklad o druhu pobytu na území ČR

Kritéria k přijímání dětí ke vzdělávání v Základní škole, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

Do 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 budou přijaty děti na základě těchto kritérií:

 • děti po odkladu povinné školní docházky, kterým byl povolen v Základní škole, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, ve spádové oblasti Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jejichž sourozenec navštěvuje Základní školu, Praha 4, Pošepného náměstí 2022
 • děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, které bydlí v jiné části Jižního Města, než je spádová oblast Základní školy, Praha 4, Pošepného nám. 2022
 • ostatní žáci

Každé dítě obdrží u zápisu identifikační číslo, pod kterým bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých dětí.

Seznamy budou zveřejněny do 2. 5. 2019 na webových stránkách školy (hlavní strana - sekce Nepřehlédněte/Důležitá sdělení) a ve vestibulu školy.

Seznam dětí, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v naší škole, naleznete na odkazu níže:

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2019_2020

Rozhodnutí o přijetí si rodiče v případě zájmu vyzvednou v kanceláři školy (dle dohody u hospodářky školy na tel. čísle 272 926 315).

Zápis probíhá formou řízeného rozhovoru paní učitelky s dítětem a formální části (žádost, kontrola údajů) cca 15 minut.

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly.

Losování probíhá za účasti ředitelky ZŠ, popřípadě zástupce ředitelky, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů, popř. zástupce z řad rodičů. Průběh a výsledky losování jsou zaznamenány v písemném protokolu, který bude signován podpisy všech zúčastněných zástupců losování a následně zveřejněn na veřejně přístupném místě i na webových stránkách školy.

Kapacita 1. tříd: 90 žáků

Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 5. 6. 2019 (v 17.00 hod.) v prostorách naší školní jídelny. Na této schůzce budou rodiče seznámeni se všemi důležitými informacemi, které se týkají nástupu dítěte do 1. třídy naší školy. 

Co je školní zralost?

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Požaduje se, aby se dítě dokázalo vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, způsobu zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná práce. 
Předkládáme Vám materiál Desatero pro rodiče předškoláků, který vytvořila pracovní skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.

 • Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 • Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 • Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 • Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 • Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 • Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 • Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 • Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 • Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 • Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ZÁPISU:

Které děti musejí k zápisu?

Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let, a dětí, kterým byl povolen v minulém školním roce odklad.

Co vzít s sebou?

K zápisu se může dostavit s dítětem alespoň jeden zákonný zástupce. Dále je třeba doklad o rodném čísle dítěte a občanský průkaz rodiče. Žádost o přijetí, kterou je třeba čitelně vyplnit, si mohou rodiče připravit již doma (viz formuláře).

Jak postupovat, když v době zápisu je dítě nemocné nebo mimo Prahu?

Zápis lze provést v daném termínu i bez přítomnosti dítěte. Lze samozřejmě provést dodatečný zápis, který je možno dohodnout s paní zástupkyní Janou Pocovou, tel. 272 926 315.

Co všechno musí předškolák umět?

Školáci by měli dokázat zejména zvládnout sami sebeobslužné činnosti. Umět uposlechnout pokyn učitelky bez nutnosti několikrát tento pokyn opakovat. Důležitou součástí školní zralosti je i správná výslovnost (v případě problémů pravidelná návštěva logopedie).

Pokud dítě chodí do MŠ a učitelka nedoporučila odklad – je vaše dítě na školu připraveno.

Jaká jsou pravidla pro odložení školní docházky?

Rozhodnutí o odkladu školní docházky je v pravomoci ředitelky školy na základě žádosti rodičů, která musí být doplněna dvěma doporučeními, a to pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře.

Pokud rodiče zvažují odklad, doporučujeme v první řadě poradit se s učitelkami v MŠ, které děti znají.

Pokud chtějí rodiče žádat o odklad, musejí se přesto dostavit k zápisu.

Na začátku školní docházky vám bude nabídnuta řada zájmových kroužků (viz web).

Žáky mladšího věku je možno přihlásit v 1. ročníku na nepovinný předmět Atletika (koncipována 3 hodina tělesné výchovy navazující na výuku). Dále je na výběr Tenis jako zájmový kroužek. Oba předměty jsou zajištěny odbornými pracovníky.

Vaše dítě můžete přihlásit do školní družiny, která přijímá žáka od 1. – 5. ročníku. Provoz školní družiny je od 6,30 - 17,30 hod.

Informace k odkladu povinné školní docházky:

Vážení rodiče,

pokud máte dojem, že Vaše dítě ještě není dostatečně připraveno do školy, můžete podat žádost o odklad povinné školní docházky v době stanoveného zápisu. Při zápisu do školy je třeba předložit kompletně vyplněnou žádost o odklad povinné školní docházky včetně doporučení školského poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení a zároveň doporučení odborného lékaře či klinického psychologa. Bez těchto dvou doporučujících posouzení nelze žádosti vyhovět.

Žádost o odklad školní docházky Vašeho dítěte spolu s příslušnými doklady doručte nejdéle do 30. dubna 2019 do kanceláře naší školy.

Přípravná třída

Přípravné třídy jsou určeny přednostně pro děti s odkladem školní docházky, kterým školské poradenské zařízení přípravnou třídu doporučí. Cílem je, aby dítě mohlo následně lépe uspět ve vzdělávacím procesu základní školy. Jedná se o děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj.

Pro zařazení dítěte do přípravné třídy musí být splněny všechny následující podmínky:

 • dítěti byl povolen odklad
 • zařazení dítěte do přípravné třídy vyrovná jeho vývoj (konstatování tohoto předpokladu musí být součástí písemného doporučení školského poradenského zařízení, na jehož základě ředitel školy o zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje, může být i součástí žádosti odklad povinné školní docházky).
 • v případě většího počtu žádostí bude ředitel školy rozhodovat na základě daných kritérií:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:

1) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, patří do spádového oblasti Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022

2) Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v MČ Praha 11

Od 30. 4. - 16. 5. 2019 je možné doručit žádost o zařazení Vašeho dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020 spolu s doporučením o jeho zařazení od pedagogicko-psychologické poradny.

Seznam žáků přijatých do přípravné třídy bude zveřejněn ve dnech 16. - 17. 5. 2019 na webových stránkách školy a ve vestibulu školy. 

Informace pro rodiče, kteří byli s dítětem u zápisu do 1. třídy v JINÉ ŠKOLE: 

Dostavte se do naší školy s rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky od ředitele školy, do které jste dítě zapsali, s vyplněnou přihláškou do přípravné třídy potvrzenou pedagogicko-psychologickou poradnou, s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem. Děti zapsané do jiných škol přijímáme pouze při nenaplnění kapacity přípravné třídy našimi žáky. Děti s trvalým pobytem jinde než v MČ Praha 11, které jsou zapsané do jiné školy, přijímáme pouze při nenaplnění kapacity přípravné třídy dětmi s trvalým pobytem v MČ Praha 11.

Formuláře „Žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky pro šk. rok 2019/2020„, „Žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy pro šk. rok 2019/2020„ a „Žádost o odklad povinné školní docházky pro šk. rok 2019/2020" naleznete v kategorii „ Formuláře „.

 

 

 

Rychle k cíli