Projekt čtenářské gramotnosti - hlavní projekt školy

Celoškolní projekt čtenářské gramotnosti „My před sto lety“

Cílová skupina: 1. – 9. ročník

Název projektu ČG: My před sto lety

Časová dotace: 25. 10. 2018 – 27. 3. 2019

Realizátor projektu: Mgr. Jozefína Lomitzká, Mgr. Veronika Dočekalová

Charakteristika projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti a tvůrčího psaní.

Cíle projektu:

 • Cílem a zaměřením projektu je zvýšit úroveň čtenářské gramotnosti žáků podle současných odborných poznatků.
 • Pomocí tvůrčího psaní si uvědomovat sama sebe a zároveň rozvíjet jazykové schopnosti a dovednosti.
 • Podporovat kreativitu, duševního rozvoj a hledat životní hodnoty a obohacení v historii naší republiky.
 • Porozumět výkladům a naučným textům, naučit se je využívat pro různá porovnání.
 • Zvýšení motivace žáků ke čtení a vzdělávací aktivity, při nichž budou využity různé metody ke zlepšení čtenářské gramotnosti

Klíčové kompetence:

Komunikativní:

 • Žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.
 • Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje.
 • Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.

Kompetence sociální a personální:

 • Žák přispívá k diskusi celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při týmové práci, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají.

Kompetence pracovní:

 • Žák sbírá informace z různých zdrojů, třídí je, rozhoduje o jejich využití, používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, přizpůsobuje se změnám pracovních podmínek.

Osobnostní a sociální výchova: Žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj.

Očekávaný výstup: Využívá poznatky o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu, k tvořivé práci s textem a k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů.

Další výstupy: galerie výstupních prací tříd a její evaluace formou dotazníku, tvorba dotazníků

Formy práce, přípravy a metodické přístupy: individuální práce, skupinová práce, konzultační role učitele, domácí příprava

Části projektu a realizované činnosti:

Losování témat projektu

25. říjen 2018 – losování témat v tělocvičně školy

Dílčí témata:

 • Sport první republiky, tělovýchovné jednoty
 • Rozvoj tělovýchovy a sportu: Sokol, Orel, vznik Junáku (rozvoj trampingu)
 • Spolky první republiky
 • Škola první republiky
 • Vysílání rozhlasu
 • Literatura, divadlo a film
 • Jídelníček první republiky
 • Změna životního stylu
 • Trávení volného času
 • Elektrifikace, vodní elektrárny
 • Elektrifikace domácnosti – elektrospotřebiče
 • Móda první republiky aneb Jak to ženám slušelo
 • Čím jsme platili? (měna, peníze)
 • Z čeho jsme se učili? – učebnice
 • Vznik první republiky - politici
 • Tomáš Garrique Masaryk
 • Automobily, automobilky první republiky
 • Doprava první republiky
 • Hospodářská krize první republiky
 • Naše příroda
 • Zvířata - Zoo
 • V čem jsme bydleli?
 • Hudba první republiky
 • Výtvarné umění
 • Praha 11 před sto lety, ...

Filmová projekce o historii Československa – proběhne v hodinách českého jazyka, vlastivědy, dějepisu a třídnických hodinách

Česko – slovenská/Slovensko – česká výstava (březen 2019) – návštěva výstavy ke vzniku Československa v Národním muzeu. Výstava přibližuje dějiny společného státu Čechů a Slováků po celou dobu jeho trvání. Ukáže to, co oba národy spojovalo, co je rozdělovalo a co vedlo v konečném důsledku k jeho rozpadu v roce 1992.

Soutěž v porozumění textu: 18. – 28. února 2019 proběhne v hodinách českého jazyka. V rámci ročníku si jednotlivé třídy navzájem vytvoří texty. Text bude pocházet z informací nashromážděných pro projekt na dané téma tříd. Na přípravě textu a tvorbě otázek participují děti.

Mladý spisovatel – literární soutěž v autorské tvorbě poezie a prózy na libovolné téma, do které se zapojí každý žák školy. Vítězové třídních kol postoupí do školního kola. Školní kolo pro 1. stupeň se koná 12. 3. 2019 od 14:15 a pro 2. stupeň 13. 3. 2019 od 14:15 h. Soutěže se zúčastní i žáci z jiných škol (ScioŠkola, Škola Můj Projekt a další). Soutěž je pro děti vhodnou příležitostí ke vzájemné inspirací, k porovnání i poučení.

Kompletace a prezentace projektu je naplánována na 27. března 2019. Děti budou upravovat, skládat a stavět konečnou podobu projektu. Druhý projektový den navštívíme výstavu výstupních prací všech tříd. Potom vytvoříme a napíšeme dotazník pro žáky třídy, která nás zaujme svým projektem.

Zakončení, evaluace projektu – Druhý projektový den: Každá třída navštíví výstavu výstupních prací projektu, vytvoří a napíše otázky pro žáky třídy, která je zaujala svým projektem (formou dotazníku).

Otevření výstavy rodičovské veřejnosti  

 

Ukázka z výstavy výstupních prací všech tříd 

Rychle k cíli