Název projektu: „Člověk a životní prostředí“ (environmentální výchova)

Celoškolní projekt Základní školy, Praha 4, Pošepného náměstí 2022 (školní rok 2019/2020)

Cílová skupina: 1. – 9. ročník

Časová dotace: září/říjen 2019 - duben 2020

Charakteristika projektu: Projekt je zaměřen na vedení žáků k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí

Cíl projektu: rozvíjet v dětech nejen znalosti a dovednosti v oblasti environmentální výchovy, ale i jejich vztah k životnímu prostředí a k sobě samému; rozvíjet klíčové kompetence (zejména pracovní, komunikativní, personální a sociální)

Koordinační tým:

Ing. Marie Kárníková (koordinátorka EVVO)

 • vnější komunikace s ekologickými organizacemi a institucemi
 • zajištění exkurzí
 • sběr materiálu

Mgr. Marcela Kolářová (pedagog chemie)

 • podpůrná průprava k dílčím projektům
 • sběr materiálu

Lenka Holasová (pedagog výchovy ke zdraví)

 • zajištění pracovních listů                           

Realizační tým:

 • žáci a žákyně 1. až 9. ročníku společně se svými třídními učiteli a ostatními vyučujícími

Očekávaný výstup: tvořivá práce žáků ve vzájemné spolupráci a galerie výstupních prací tříd

Formy práce, přípravy a metodické postupy: skupinová práce, práce jednotlivců, role učitele jako průvodce a konzultanta, domácí příprava, spolupráce s rodiči

Časový harmonogram:

Informace o projektu (září 2019): seznámení s projektem na prvních třídnických hodinách, společná diskuze mezi žáky a učiteli, výběr zaměření, témat a názvu třídního projektu; otevření projektu rodičovského veřejnosti na prvních třídních schůzkách – zapojení rodičů – spolupráce s rodiči, besedy, exkurze – vtažení rodičů do projektu

1. etapa projektu (říjen 2019):

 • stanovení a zápis dílčích témat a názvů projektů tříd
 • příprava exkurzí 

2. etapa projektu (listopad 2019 až březen 2020): 

 • realizace a dokončování projektu, besedy, exkurze tříd

3. etapa projektu (duben 2020):

 • kompletace a prezentace výstupních prací všech tříd v hale školy (děti upraví, poskládají a sestaví konečnou podobu projektu)
 • vzájemná návštěva výstavy výstupních prací všech tříd
 • výstava projektu pro rodičovskou veřejnost      

Tematické okruhy: na základě diskuze a připomínek kolegů a informací z jednání PK II. stupně a MS I. stupně je zvoleno téma, které v širším spektru zahrnuje problematiku EVVO a udržitelného rozvoje, tedy „Člověk a životní prostředí“

Návrhy zaměření projektu pro jednotlivé třídy:

 • Ekosystémy (les, vodní zdroje, moře, tropický deštný les, lidská sídla, kulturní krajina)
 • Základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje)
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí (zemědělství a životní prostředí, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině)
 • Vztah člověka k prostředí (naše obec, náš životní styl)                                                                                                                                                                                          

Celoškolní projekt Člověk a životní prostředí žije svými vybranými tématy - viz naše projekty ...

Rychle k cíli