Vzdělávací program Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu

Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) je otevřený metodický model nabízející učitelům a školám konkrétní postupy, jak realizovat požadavky a cíle Rámcového vzdělávacího programu pro ZV i MŠ (dále jen RVP).

Program představuje velmi otevřený didaktický systém. Umožňuje každé škole, každému učiteli přizpůsobit si jeho konkrétní podobu kultuře, zvykům a tradicím dané země, jejímu vzdělávacímu systému i potřebám konkrétních dětí. Začít spolu představuje pedagogický přístup, který v sobě spojuje moderní poznatky pedagogické a psychologické vědy spolu s osvědčenými vzdělávacími postupy (opírá se o konstruktivismus, učení Komenského, Montessoriové, poznatky o fungování mozku a procesech učení obsažené v dílech Piageta, Vygotského, Eriksona, Gardnera…). Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě.

Vzdělávací program Začít spolu klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin).

Využívá projektového učení, integrovanou tématickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit).

Již od MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením (prostřednictvím portfolia a individuálního vzdělávacího programu) dětí, což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení.

Program má propracovaný systém modulů vzdělávání. Tyto moduly tvoří ucelený komplex, který umožňuje pracovat podle nejnovějších světových poznatků i výsledků výzkumů v oblasti psychologie a pedagogiky. Cílem a posláním Step by Step ČR, o.s je seznámit pedagogy s novými moderními trendy v rámci vzdělávacího procesu, podpořit jejich profesní a osobnostní růst, rozvíjet jejich kreativitu a týmovou spolupráci a aktivní spolupráci s rodiči dětí.

Všechny vzdělávací kurzy SbS ČR jsou akreditované MŠMT.

Kvalita tohoto programu je definována Mezinárodními ISSA standardy kvality pedagogické práce .

Tyto Standardy splňují požadavky na kvalitu vzdělávání v zemích EU, jsou v souladu s trendy českého školství, s myšlenkami RVP a slouží jako nástroj pro to, aby děti, které vzděláváme, byly připravené na život. Standardy představují základní znalosti, dovednosti, postoje a strategie učitelů, kteří se řídí filozofií programů orientovaných na dítě. V podstatě popisují klíčové kompetence učitele.

SbS ČR, o.s. je držitelem licence a práv na šíření a rozvoj vzdělávacího programu Začít spolu v České republice a vlastní autorizaci Mezinárodních ISSA standardů kvality pedagogické práce v ČR od mezinárodní asociace Step by Step ISSA International Step by Step Association (dále jen ISSA), které je členem. Více informací o ISSA je k dispozici www.issa.nl.

 V současné době pracuje v programu přes 700 učitelů z nejrůznějších typů škol. 

1. Průběh jednoho dne ve třídě Začít spolu

Je poměrně obtížné uvést obecně platný popis dne ve třídách Začít spolu. Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých činností se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí od tématu, na němž ve třídě pracují. I přes tyto individuální odlišnosti mezi jednotlivými školami i jednotlivými učiteli realizujícími vzdělávací program Začít spolu ve svých třídách, existují typy činností, které využívají všichni (byť třeba v různé míře a poněkud odlišném časovém rozložení).

Příklad 1 konkrétního dne (časové rozvržení je pouze orientační) :

Ranní kruh (20-30 minut)

Den začíná ranním kruhem, který je místem pro společné setkávání, pro společné sdílení, pro vyjadřování vlastních pocitů (jak se momentálně cítíme, co nás trápí nebo těší). V ranním kruhu se také děti dozví informace o tom, co je na daný den naplánováno, jaké aktivity je čekají, o čem se budou učit. Děti mají možnost říct, co už o daném tématu vědí, co by je ještě zajímalo a chtěly se naučit apod.

Pravidelnou součástí ranního kruhu bývá i ranní zpráva. Tuto ranní zprávu připravuje jak učitel, tak učitel ve spolupráci s dětmi nebo postupně i děti samy. Někdy má zpráva organizační charakter (informace co nás dnešní den čeká), někdy se pomocí této zprávy děti procvičují gramatiku (doplňování i-y, dlouhých samohlásek apod.). Jedná se o jednoduchý text (max. 3 věty), který by měl být interaktivní (dá se s ním pracovat a děti při jeho čtení mohou spolupracovat), měl by být každý den jiný (různé formy, neměl by postrádat i vtip) a motivovat děti k činnostem, které je daný den čekají. 

Společná práce (60- 90 minut)

Po ranním kruhu zpravidla následuje probírání učiva z českého jazyka, matematiky apod. Děti pracují samostatně, ve dvojicích či malých skupináchale i frontálně (celá skupina). V podstatě se v této části dne jedná o učební aktivity, při kterých celá třída pracuje na společném zadání. Připravované úkoly však mohou být odstupňovány podle obtížnosti, od takových, které předpokládají zvládnutí základního učiva až po úlohy nadstandardní.

Práce v centrech aktivity (60-90 minut)

Po přestávce nastává práce dětí v tzv. centrech aktivity. Úlohy, které jsou pro děti v centrech aktivit připravené, se vztahují k tématu projektu, na kterém v daném období děti pracují. 
Děti se rozejdou do center aktivit, v nichž samostatně pracují. Centrum si volí podle daných pravidel. Nejčastěji se děti zapisují do předem připravené tabulky a vytvářejí tak rozpis, který přehledně mapuje práci všech dětí ve třídě po dobu celého týdne. Tato pravidla zajišťují podmínky k tomu, aby dítě prošlo během týdne/ v rámci projektu všemi základními (povinnými) úkoly. V centrech jsou připravené takové aktivity, které vedou děti k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, úkoly při kterých se děti učí spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod. 
V podstatě to ve třídě vypadá tak, že v každém centru aktivit pracuje skupina dětí na jiném úkolu. To, co úkoly v jednotlivých centrech spojuje, je téma projektu, k němuž se úkoly vztahují a kterým se děti ve třídě po určité období zabývají. Samozřejmostí je propojení tématu ve škole s reálným životem i mimo školu (exkurze, výpravy, besedy…)
Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe
( v tentýž čas) odehrávají různé činnosti. Děti zpravidla pracují jeden den v jednom centru a další den si volí centrum jiné.

Hodnotící / reflexní kruh (20-30 minut)

Na závěr dne se všichni sejdou opět v kruhu. Zde si děti prezentují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si takto vzájemně vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. Je zde prostor i pro vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě i pro hodnocení učitele.

2. Prostředí třídy

To, co je evidentní hned při vstupu do třídy pracující podle programu Začít spolu je její uspořádání. Jedná se o prostor, rozčleněný do menších pracovních koutků (tzv.center aktivit). Tyto koutky jsou různě tématicky zaměřeny a vybaveny tak, aby podněcovaly děti k učení. V centrech se děti učí přímou zkušeností. Poskytují prostor jak pro samostatnou práci, tak pro práci ve skupinách. Děti se v nich učí od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že pracují v malých skupinách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti apod.

Mezi běžná centra aktivity, která můžete najít ve třídách ZaS patří např. Centrum psaní, Centrum čtení, Centrum matematiky a manipulativ, Centrum pokusy- objevy, Ateliér, často i Centra počítače, Centrum dramatiky, Centrum poslechu apod. Kromě toho je v každé třídě i prostor pro společná scházení, kde se odehrává zpravidla ranní a závěrečný kruh.
Samozřejmě, že záleží na prostorách jednotlivých škol. To, co je pro centra aktivit typické je, že jsou tvořena a ohraničena lehce přístupnými skříňkami či otevřenými policemi, které tak prostor opticky předělují a ve kterých mají děti k dispozici různé pomůcky, materiály apod.
Ve třídě jsou centra rozmístěna tak, aby se „tichá centra“ (např. čtení a psaní) nenacházela v bezprostřední blízkosti center „hlučných“ (např. dramatizace, pokusy - objevy) a děti se mohly nerušeně soustředit na práci.

Zdi třídy i zdi chodeb jsou maximálně využívány k prezentaci výsledků individuální, skupinové i společné práce dětí. Při vstupu do třídy je tak zcela patrné, o čem se děti učí, které téma zpracovávají. Takto doplněné prostředí poskytuje spoustu podnětů k nezáměrnému učení, kdy mají děti neustále na očích produkty práce vlastní i práce druhých.

3. Individuální vzdělávací programy

V Začít spolu jsou žáci vedeni k tomu, aby si samostatně stanovovali vlastní cíle, vytvářeli si svůj individuální vzdělávací program. Při stanovování vlastních studijních cílů vycházejí ze svých zájmů, jež konfrontují s učebními zdroji, které jsou k dispozici. Žáci nesou odpovědnost za směřování svého vlastního vývoje, za následky svojí volby. Na tomto místě je třeba upozornit, že dovednost plánovat a řídit vlastní práci je velmi důležitá, ale vyžaduje, aby se jí žák učil postupně. Proto si zpočátku děti stanovují velmi konkrétní a krátkodobé cíle, formulují svá krátkodobá rozhodnutí (např. dnes jsem si zvolil práci v centru matematiky, až dokončím povinný úkol, který je v něm připravený, budu si číst z knížky o zvířatech atp.). Děti mají možnost zvolit si posloupnost „povinných“ úkolů, zapisují se do jednotlivých učebních koutů (center aktivit).

V rámci společného tématu, kterému se věnuje celá třída, si každé dítě stanovuje individuální cíle (Co bych se chtěl naučit?) v podobě tzv. smlouvy o dosažení cíle. Smlouva o dosažení cíle je písemnou dohodou mezi dítětem, učitelem a rodiči.

4. Aktivní spolupráce s rodinou

Program Začít spolu považuje za velice významný faktor podporující vzdělávání dětí spolupráci s rodinami. Rodiče mají možnost přicházet do tříd, účastnit se aktivně výuky jako asistenti/ dobrovolníci. Mohou asistovat při učebních aktivitách, které se tématicky vztahují k oblasti jejich profese či zájmů, mohou zajišťovat např.exkurze na vlastní pracoviště, vypomoci s výrobou pomůcek, výzdobou a vybavením třídy apod.

V průběhu roku dochází i s ohledem na časové možnosti rodin ke společným setkáním učitele, rodiče i dítěte. Cílem těchto schůzek je poznat se navzájem, zjistit očekávání rodičů a navázat přátelský, otevřený vztah.
Mluví se zde i zpravidla o pokroku dítěte, o dalších možných cestách v jeho učení (např. co udělat pro to, aby dítě mohlo dosáhnout zlepšení a dalšího pokroku v učení ). Rodiče mají k dispozici portfólio svého dítěte ve kterém mohou vidět jeho úspěchy a pokroky.
Rodiče se dozvídají o životě školy a třídy i z neformálních zpráv. V těchto zprávách je u učitel seznamuje např. s tématy o nichž se ve škole učí, s plány nejbližší budoucnosti, s možnostmi jejich zapojení např. v rámci určitého projektu apod. Během roku je i řada příležitostí k neformálním setkáním a akcím (táborák, karneval, besídky, zahradní slavnost apod.).

Zdroj textu: http://www.sbscr.cz/old/index602b.html?t=1&c=82

Rychle k cíli