Zápis a přijetí do mikrojeslí

 

Důležitá informace:

Kapacita mikrojeslí je již naplněna do 31. 12. 2019. Nepřijímáme již žádné přihlášky. Děkujeme za pochopení. 

Do mikrojeslí přijímáme děti od 0,6 měsíců do 4 let na pravidelnou i nárazovou docházku.

Do mikrojeslí jsou přednostně přijímány děti zaměstnanců školy ZŠ Pošepného nám.  V případě volné kapacity nabídneme místa zájemcům o zkrácenou docházku a zájemcům o přijetí v průběhu školního roku.

Děti jsou do mikrojeslí přijímány na základě žádosti o umístění dítěte potvrzené oběma rodiči a zaměstnavatelem obou rodičů, popř. úřadem práce. Rodič je povinen nahlásit ukončení docházky dítěte měsíc dopředu písemně. Tato měsíční lhůta se počítá od první dne následujícího měsíce, kdy bylo písemné ukončení předáno chůvě.

Při přijetí do mikrojeslí stanoví ředitelka mikrojeslí po dohodě s rodiči (zákonnými zástupci) dítěte dny docházky dítěte do mikrojeslí a délku jeho pobytu v těchto dnech a zároveň dohodne s rodiči (zákonnými zástupci) dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mikrojeslích.

Pokud rodiče (zákonní zástupci) budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mikrojeslí.

 

 

Rychle k cíli