AKTUALITY

Dobrý den, vážení rodiče,

v následující zprávě Vás chci všechny informovat o aktuálních záležitostech, které se týkají Vašich dětí i Vás samotných.

Rekonstrukce školní jídelny se chýlí ke konci, i když mnozí namítnete, že už měla být u konce. Ujišťuji Vás, že stavební firma se snaží ze všech sil i v dnešní době, kdy je nedostatek řemeslníků a dlouhé dodací lhůty dokončit stavbu v maximálně možném termínu. Denně je na stavbě kolem 40 pracovníků a několik subdodavatelských firem. Důkazem je plná zahrada pracovních automobilů. Určitě však nynější finišování není způsobeno špatnou prací firmy v předchozích měsících. Byla jsem přítomna na téměř všech kontrolních dnech, se stavební firmou denně koordinujeme provoz školy, byla jsem ve škole i během prázdnin a tak mohu zodpovědně říci, že stavbaři předvedli ve velmi krátké době neuvěřitelný kus práce, zvláště, když jde o rekonstrukci budovy z 80. let minulého století a téměř každý den narazili na nepředvídatelnou komplikaci. Rekonstrukce varny zasáhla celý pavilon A, včetně tříd, školní družiny, sborovny, šaten atd. V návaznosti na rekonstrukci se opravuje střecha nad tímto pavilonem. V těchto dnech se dokončuje střešní plášť okolo vzduchotechnického zařízení. Věřím, že slíbený termín ze strany stavby bude dodržen. Musí však dojít k zaučení obsluhy, umytí veškerého inventáře, naskladnění potravin apod., na což potřebujeme také čas.

Děkuji takto veřejně všem zaměstnancům, kteří koordinují náhradní stravování a zajišťují doprovod žáků do ZŠ Květnového vítězství. Jde o neuvěřitelnou logistiku. 

Chtěla bych touto cestou také poděkovat všem pedagogům a doprovodným osobám, které se starali o žáky v Itálii po dobu obou pobytů. S obsazením prvního turnusu jsem Vás již seznámila. Druhý turnus vedla pí zástupkyně Grafnetrová. Pedagogickou činnost a dohled vykonávali pan učitel Jan Patka, Mgr. Veronika Dočekalová, Petruše Mikešová a zdravotnice Veronika Nováková.

Po dobu obou pobytů přálo dětem počasí a tak si užily sluníčka i teplého moře. Mnoho dětí bylo u moře poprvé a o to více si atmosféru užívaly. Říkala jsem jim, ať doma rodičům poděkují, že jim tento pobyt umožnili. Pokud to neučinily, děkuji touto cestou já za ně. Vím, že pro mnohé rodiny se jedná o velký výdaj. ale mohu Vás ubezpečit, že byl smysluplně využit.

Závěrem Vás chci informovat o několika organizačních opatřeních v koordinaci zájmové činnosti žáků a momentálně náročného provozu školy. Většina zájmových aktivit bude zahájena ve standartním režimu k 1. 11. 2018, tedy se o 1 měsíc opozdí. Není již v našich silách převádět děti na kroužky a zajistit jejich bezpečnost. Některé aktivity, které nejsou vázány na naší spolupráci však poběží v zavedeném režimu. Z provozních důvodů od pondělí 24. 9. 2018 bude přerušena výuka tenisu. O dalším pokračování výuky se domluvíme společně na schůzce navazující na třídní schůzky 1. 10. 2018. Přeji všem krásný první podzimní víkend.

Mgr. Dagmar Havlíčková

Aktuální jídelníčky u náhradního stravování:

Jídelníček od 4. do 14. 9. 2018 

Jídelníček od 17. 9. do 28. 9. 2018

Informace o stavu oprav v naší škole

Vážení rodiče,

tímto Vás informujeme o stavu oprav budovy ZŠ Pošepného náměstí k dnešnímu dni, tj. k 12. 9. 2018. 
 
3. září byly dokončeny opravy v přízemí, kde jsou prostory šaten.
 
Opravy prostor po detašovaném pracovišti MŠ Blatenská ve 2. nadzemním podlaží probíhají dle harmonogramu, poslední část prací by měla doběhnout příští týden. Škola tyto prostory začíná postupně využívat.
 
Taktéž akce oprava střechy nad varnou běží dle plánu.
 
Co se týče opravy varny školy, tak navzdory našemu tlaku na zhotovitelskou firmu na včasné dokončení všech prací dochází bohužel ke zpoždění oprav, a to z důvodu zdržení na straně zhotovitele této rekonstrukce. Původní plánované datum dokončení této čtyřměsíční rekonstrukce – 28. září 2018 – se tak nyní posouvá na 12. října 2018, kdy je naplánována kolaudace.
Do doby dokončení rekonstrukce varny bude nadále zabezpečeno náhradní stravování v tom samém režimu, v jakém probíhalo v červnu a v jakém probíhá nyní od začátku září. Za toto zdržení se samozřejmě omlouváme, děkujeme za pochopení.
 
MČ Praha 11

Nové informace ke stravování:

Na žádost rodičů budou od příštího týdne posíleny autobusy do školních jídelen Základní školy Květnového vítězství 1554, aby se všichni žáci 2. stupně mohli stravovat po skončení výuky. Odjezdy autobusů podle rozvrhu.

Své děti můžete přihlásit na e-mailovou adresu: horakova@zsposepneho.cz nebo na telefonu 272 929 968.

 
V souvislosti se zajištěním náhradního stravování našich žáků 2. stupně v ZŠ Květnového vítězství 1554 jsme přistoupili od pondělí 10. 9. k úpravě přestávek po 4. vyučovací hodině. Ty jsme zkrátili z 10 minut jen na 5 minut (§ 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, odst. 5 – „v případech hodných zvláštního zřetele lze zkrátit některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut“).

Zvonění: 4. vyuč. hodina: 11,00 – 11,45

              5. vyuč. hodina: 11,50 – 12,35

              6. vyuč. hodina: 12,40 – 13,25

              7. vyuč. hodina: 13,30 – 14,15

              8. vyuč. hodina: 14,20 – 15,05

              9. vyuč. hodina: 15,10 – 15,55

Platí pouze pro 2. stupeň! 

Děkujeme za pochopení.  

Vážení rodiče,

chci Vás i Vaše děti pozdravit u příležitosti zahájení nového školního roku a seznámit Vás s některými organizačními opatřeními.

Jak asi mnozí sledujete, ve školní budově stále probíhá rekonstrukce pavilonu A a přilehlých prostor. V posledním srpnovém týdnu se snažíme zprovoznit třídy pro naše prvňáčky, které jsou umístěny rovněž v pavilonu A. Třídy školní družiny budeme moci používat cca za 2 týdny. Rodiče žáků, kteří navštěvují školní družinu, budou s aktuální situací seznámeni v příštím týdnu. Stále věříme, že do pondělí nám stavba zpřístupní šatny a budeme moci používat hlavní vchod do školy. Pokud by se tak nestalo, budeme přechodně používat boční vchod u tělocvičen.

Dojíždění na stravování do ZŠ Květnového vítězství 1554 bude zahájeno  4. 9. 2018 ve stejném režimu, jak bylo organizováno v měsíci červnu. Žáci budou po celou dobu cesty i stravování pod pedagogickým dohledem. Přihlášky a odhlášky jsou v kompetenci hospodářky školní  jídelny  Pavly Horákové, č. tel. 272 929 968.

4. 9. 2018 odjíždí první turnus na ozdravný pobyt do Itálie. Personálně je zajištěn těmito pracovníky: Mgr. Dagmar Havlíčková, Mgr. Stanislava Minaříková, Simona Svobodová, Ing. Marek Havlíček, Pavla Kaiseršatová a zdravotnice Jitka Kubátová. V Itálii se na nás těší část personálu z naší školní kuchyně. Snažíme se vytvořit domácí atmosféru, aby si děti pobyt užily a aby se jim co nejméně stýskalo. Moc se na ně těšíme.

Vzhledem k mimořádné situaci ve škole věřím ve Vaši shovívavost a podporu v naší náročné práci. Měla jsem možnost požádat o prodloužení prázdnin, ale mnohým z Vás bych způsobila nemalé potíže se zajištěním péče o Vaše děti.

Věřme, že i když začátek 30. školního roku základní školy na Pošepného náměstí je hektický, bude pro nás všechny úspěšný a pohodový, k čemuž jistě přispěje i moderní stravovací provoz.

Krásný poslední prázdninový víkend přeji dětem, rodičům i našim všem zaměstnancům.

Mgr. Dagmar Havlíčková, ředitelka základní školy

 

Vážení rodiče,

níže naleznete seznam dětí, budoucích žáků 1. tříd, rozdělených do jednotlivých tříd pro školní rok 2018/2019.  

Rozdělení žáků do 1. tříd

Tento seznam byl také vyvěšen u hlavního vstupu do školní budovy.

Děkujeme.

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

zde naleznete seznam sešitů pro žáky 2. stupně, prosíme o jejich pořízení. 

Seznam sešitů pro žáky 2. stupně

Děkujeme.

 

Náhradní stravování - září 2018

Vážení rodiče,

dne 3. 9. 2018, 1. školní den, nebude dětem poskytnuto náhradní stravování. 

Od 4. 9. 2018 bude náhradní stravování opět pokračovat, děti budou na obědy přepravovány do ZŠ Květnového vítězství (platí pro děti, které byly závazně přihlášeny již v červnu).

Odhlašovat děti z těchto obědů je nutno vždy 1 den dopředu u hospodářky školní jídelny, Pavly Horákové, na e-mailu horakova@zsposepneho.cz, nebo na tel. č. 272 929 968.

Obědy na měsíc září je nutno uhradit do 31. 8. 2018. Informace k platbám naleznete v sekci Jídelna

Jídelníček na aktuální týden bude vždy uveřejněn na našich webových stránkách, zde v Aktualitách. 

Děkujeme za pochopení.